Garanti på Kebony-produkter

Garanti på Kebony-produkter

Kebony® Garantibevis

 1. Garantiens omfang

1.1 Denne garanti er kun gyldig over for den oprindelige køber af Kebony® træ fra Kebony Norge AS, samt ejeren af konstruktioner, på hvilke Kebony® træ er anvendt.

1.2 Produkter omfattet af garantien – Kebony produkterne

Garantien dækker alle Kebony® produkter til terrassegulve og beklædning (som defineret i produktbeskrivelser på www.kebony.com).). Kebony Norge AS garanterer, at alle Kebony® produkter til terrassegulve og beklædning er fremstillet i henhold til specifikationerne beskrevet i produktdatabladene udgivet af Kebony Norge AS, og som var gyldige på købstidspunktet. Disse datablade kan downloades fra www.kebony.com.

1.3 Skade dækket af garantien

I henhold til betingelserne angivet heri garanterer Kebony Norge AS, at fra leveringsdatoen som angivet på fakturaen og i en garantiperiode efter levering i henhold til afsnit 1.4, vil Kebony® produkter anvendt i brugsklasse 3 som anført i EN 335 ikke blive beskadiget af råd forårsaget af de træødelæggende svampe Postia placentaConiophora puteanaGloeophyllum trabeum eller Corriolus versicolor, så Kebony® produkterne ikke lever op til deres tilsigtede funktion

1.4 Garantiperiode pr. produktkategori

garanteret-lang-levetid-30yearsstar

Detaljer i Kebony terrasse og facade produktgaranti

1 Splinttræ
2 For at garantien er gyldig, skal anbefalingerne i Kebonys retningslinjer for brug og installation efterleves, anvendes iht. produktdataark og den tilhørende brugsklasse (EN 335) og endvidere installeres i henhold til alle relevante love og bestemmelser. Kebony er et naturmateriale og naturlige variationer i kvalitet kan medføre, at enkelte stykker skal udskiftes i løbet af perioden.
3 For alle Kebony Clear produkter, der skal bearbejdes på anden vis end endekapning, skal bearbejdningsvirksomheden overholde Kebonys retningslinjer for bearbejdning. Alle Kebony produkter skal anvendes som beskrevet i Kebonys retningslinjer for brug og installation.

 1. Afhjælpning

2.1 Kebony Norge AS skal efter egen afgørelse enten levere erstatningsprodukter eller yde kontant erstatning for Kebony produkter påvirket af skade, der er beskrevet som årsag til afhjælpning, fra leveringsdatoen og indtil udløbet af de perioder, der er angivet i afsnit 1.4 ovenfor. En kontant kompensation er begrænset til beløbet på den oprindelige faktura for købet.

 1. Betingelser

For denne garanti gælder følgende vilkår og betingelser:

3.1 Kontaminering med ikke-ødelæggende organismer, som f.eks. overflademug, skimmel og alger, betragtes ikke som skader dækket af garantien og vil derfor ikke give anledning til erstatning eller afhjælpning fra Kebony Norge AS i henhold til garantien.

3.2 Krav skal fremsættes skriftligt til Kebony Norge AS inden for 30 dage efter opdagelse af mistanke om skade, ledsaget af det originale garantibevis, kopier af den/de relevante kvittering(er), en beskrivelse af skaden og fotografier, som viser den mistænkte skade. Opdagelse er defineret som det tidspunkt, hvor den mistænkte skade blev opdaget, eller skulle være blevet opdaget, af ejeren/den oprindelige køber.

3.3 Kebony Norge AS forbeholder sig ret til at inspicere Kebony produkterne forud for eventuel tilladelse fra Kebony Norge AS til erstatningsvare, økonomisk kompensation eller anden afhjælpning ifølge denne garanti. Fra den dato hvor et potentielt krav konstateres, skal den skadelidte tage alle rimelige foranstaltninger til at beskytte Kebony® træet mod yderligere skade og alle rimelige foranstaltninger til at mindske mulige tab forårsaget af den mistænkte skade.

3.4 Alle garantier er gyldige, forudsat at Kebonys monteringsretningslinjer, vedligeholdelsesretningslinjer og andre Kebony produktdokumenter, som var gyldige på købstidspunktet, er overholdt og efterlevet ved håndtering, opbevaring, montering og brug af produkterne. Hvis Kebony® træet ikke er monteret i overensstemmelse med trykte instruktioner fra Kebony Norge AS, ugyldiggøres denne garanti.

3.5 Denne garanti dækker ikke udgifter i forbindelse med fjernelse af beskadiget Kebony® træ eller montering af erstattet Kebony® træ eller eventuelle udgifter til genfremstilling.

3.6 Manglende efterlevelse af disse procedurer kan ugyldiggøre ethvert krav i henhold til denne garanti.

 1. Forbehold

4.1 Kebony Norge AS er ikke forpligtet til at yde nogen tilhørende, økonomisk, repræsentativ, speciel, bøde- eller driftserstatning, hverken direkte eller indirekte, uanset hvordan den måtte opstå.

4.2. Angivelserne i denne garanti udgør den eneste garanti givet af Kebony Norge AS, og alle andre udtrykkelige eller underforståede garantier, inklusive underforståede garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål (dog undtaget hvor de opstår ifølge gældende lovgivning om produktgaranti, som ikke kan afvises) er udtrykkeligt ugyldige.

4.3 Skade på Kebony® produkter, som efterfølgende er blevet modificerede eller imprægnerede, for eksempel med kemiske behandlinger, uden forudgående skriftlig godkendelse fra Kebony Norge AS, er ikke dækket af denne garanti.

4.4 Skade eller defekter, der er en følge af eller på nogen måde kan tilskrives årsagerne anført herunder, er ikke dækket af denne garanti:

 1. forkert opbevaring, håndtering, montering eller anvendelse af Kebony® træ, inklusive men ikke begrænset til eventuel skade, hvor Kebonys skriftlige instruktioner ikke er blevet fulgt,
 2. forkert brug, forsømmelighed, forandring eller misbrug af Kebony® træ,
 3. sætning eller bygningsbevægelse og/eller bevægelse i materialer, som Kebony® træet er fastgjort til,
 4. skade pga. forkert konstruktion af en bygning, eller hvor den maksimalt beregnede vindbelastning er overskredet for en bygning,
 5. naturkatastrofer, som f.eks. orkan, tornado, hagl, jordskælv, oversvømmelse eller andre voldsomme vejr- eller naturfænomener, og
 6. enhver anden årsag end fabrikationsfejl, som kan tilskrives Kebony AS.
 1. Kontakt

Kebony Norge AS kan kontaktes ved at skrive til kvalitetsafdelingen:

Kebony Norge AS

Havnevegen 35

NO-3739 Skien, Norway

e-mail: [email protected]

 1. Lovvalg og tvister

Denne garanti er underlagt norsk lovgivning, og eventuelle tvister i forbindelse med denne garanti skal udelukkende afgøres ved norske domstole eller ved voldgift efter skøn fra Kebony Norge AS.